پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

فک و فامیله داریم


دخترخالم سه ساله میره کلاس جودو ودفاع شخصی واینا..
دیشب دزد رفته خونشون غش کرده تا دوساعت هرکاری میکردن به هوش نمی اومده!!!!!!!!
قدر فک وفامیلاتونا بدونید!!!!!!!!!!!!

فرستنده : بیصدا


دوستی می گفت :
همسرم از من سوال کرد چه كسي را بیشتر از همه دوست داری!!!؟ ّ:-
گفتم : مادرم^_^
گفت : بعد از اون چی؟ :-
گفتم : پدرم ^_^
گفت : بعد از پدرت؟:-
گفتم : برادر و خواهرم^_^
گفت : يني منو دوست نداری ؟؟ ¬_¬
گفتم : تو سوال کردی چه كسي را دوست دارم ، نگفتی عاشق کی هستی !!! B))
خوشحال شد و گفت : عاشق کی هستی ؟؟∩_∩
گفتم : بارسلونااااا :)))))))
نمیدونم چرا رفتش....فک کنم رئالی بود بیشعوور...
اشتراک توی تیم مورد نظر از شرایط ازدواجه عایااااا...؟!؟ P-:

فرستنده : کارگر افغانی


عاغاماهروخ میریم دکترمامان باسه توضیحات بیشتروالبته نظارت کامل تشریف میاره داخل اتاق دکتر...
"اندراحوالات منودکترپوستــــ"
من:باسه جوشای صورتم اومدم 18 سالمه و....
مامــــان بیرونــــ ازمطبــــ:(باجیغ صــــورتی خوانده شود)دکتــــرررررر 18سالــــمههههههه بیــــااااااا منــــووووو بگیــــرررر....!!!
مامانه من دارم عایا؟؟
ن خدایی من نمیگفتمم خودش میپرسید که ..
مامان ^ - ^
من:(((نشسته بودم تو اتاقم داشتم مثل چى گريه ميکردم مامان بانو صدامو شنيد اومد تو گفت ا سودا چى شده چرا گريه ميکنى؟منم خوشحال ازاينکه مثل بعضى از شماها سرراهى نيستم اومدم يکم خودمو لوس کنم گفتم هيچى مامانى يکم دلم گرفته حالا مامانم چى بگه خوبه؟برگشته ميگه خوب اشکال نداره گريه کن فقط زياد دستمال کاغذى مصرف نکن گرون شده o_O
نيم ساعت بعد داشت قربون صدقه خرگوشم ميرفت اينم مامان من دارم؟؟

فرستنده : sevda kooshooloo


تو خانواده ما اگر کسی مدت زیادی تو دسشویی بمونه و نفر بعدی رو معطل کنه این جمله هارو میشنوه!!!
عافیت باشه!!! خسته نباشی!!!
نه هنوز انگار یچی ازت مونده! فک کردم از بین رفتی!
آهااااا چشات وا شده،اصن انگار نور ازت ساطع میشه
یه کم روغن بخور راش واشه!!! بخودت صدمه نزنیo_O
میلگرد میر*یدی انقده طول کشید 0-0
بد نیس گاهی یکم بیای بیرون ی هوا بخوری دوباره بری!
تشک و لاحاف می بردی باخودت،اگه خواستی بخوابی آب تو آفتابه هس بذار بالا سرت^_^
نه خدایی فک و فامیله معطل شدس داریم؟

فرستنده : Mobina___75


・・・○o 。S 90。o○・・・

دارم رو داداش دهه هشتادیم روش بستن شال گردنو امتحان میکنم بعد از سه ساعت اینوراونور کردن و شل وسفت کردن که به نتیجه ای هم نرسیدم, یه نگاه تخریب گر بهم انداخت گفت مطمئنی این روش بستن شال گردنه؟
گفتم اره چطور؟
شالو پرت کرد تو صورتم
گفت بیشتر بنظر میاد روش جدید اعدام باشه
بعدشم رفت...
جلل الخالق:|

فرستنده : Hex


☆ ☆ ☆ ☆ K ♡ E ☆ ☆ ☆ ☆
امـروز بـا مـخـاطـب فـوق الـعـاده خـاصـم تـو پـارک قـرار داشـتـم ، رو نـیـمـکـت مـنـتـظـر خـانـم نـشـسـتـه بـودم کـه یـکـی از ایـن دخـتـر خـفـنـا اومـد بـالا سـرم گـف : بـبـشـقـیـد آقـا سـاعـت چـنـده ؟؟
مـن : شـیـش و نـیـم 0_0
اومـد رو نـیـمـکـت نـشـسـت و شـروع کـرد حـرف زدن ،مـن عـشـقم فـوق الـعـادسـت ، هـر چـی بـخـوام بـرام مـیـخـره ، هـا هـا هـا هـمـیـن روز زن بـرام عـطـر خـریـد سـیـصـد تـومـن، هـا هـا هـا ، دسـت گـذاشـت رو لـبـاش و ادامـه داد ایـن رژ لـب رو عـشـقـم از فـرانـسـه آورده اصـل اصـلـه و هـمـیـن جـور داشـت وراجـی مـیـکـرد کـه گـوشـیـش زنـگ خـورد و پـاشـد رفـت o_0
هـنـوز تـو شـوک بـودم کـه ایـن چـش بـود کـه دیـدم الـهـام هـمـچـنـون پـلـنـگ گـرسـنـه مـیـاد طـرفـم ، مـنـم هـمـچـون آهـوی گـریـز پـایـی مـیـخـواسـتـم فـرار کـنـم کـه گـردنـمـو گـرفـت و مـیـگـفـت : چـکـیـت کـنــم ؟؟چـکـیـت کـــــــنـم ؟؟
م‍ـن : نـــه مـنـو نـخـور ؟؟
الـهـام : ایـن دخـتـره کـی بـود داشـتـی بـاهـاش حـرف مـیـزدی ؟؟هـان ؟؟ وای خـدا چـه خـنـده ای هـم مـیـکـرد بـرات ، چـه آرایـشـی کـرده بـود ،خـدایـا حـالا مـن بـا سـه تـا بـچـه قـد و نـیـم قـد تـو ایـن شـهـر پـر گـرگ کـجـا بـریـم ؟؟؟ لـبـاشـو بـرات قـرمـز کـرده بـود داشـت نـشـونـت مـیـداد ؟؟ وای از دل مـعـصـوم مـن کـه گـیـر تـو گـرگ افـتـاد
مــــن : o_0
یـه سـاعـت بـراش تـوضـیـح دادم دیـدم بـازم اخـمـاش تـو هـمـه ، بـش گـفـتـم خـانـمـی یـه مـانـتـو هـفـتـه پـیـش دیـدیـم یـادتـه گـفـتـم مـانـتـو زیـاد داری یـادتـه ؟؟
الـهـام : بـلـی ^_^
مـن : اگـر الان بـریـم بـخـریـمـیش اخـمـاتـو بـاز مـیـکـنـی ؟؟
الـهـام : بــــلــــــی ^_^
مـن : پـس اخـمـاتـو بـاز کـن بـریـم بـخـریـمـیـش
الـهـام : کـامـران هـر اتـفـاقـی بـیـفـتـه بـازم بـرام مـیخـریـش؟
مـن : آره جـون الـهـامـم
دیـدم خـانـم گـوشـیـش رو دراورد زنـگ زد
بـه رفـیـقـش : الــو لـیـلا ایــــــــــ ولــــ ،دیـدی گـفـتـم ؟؟ نـقـشـه گـرفـت ، داریـم مـیـریـم مـانـتـو رو بـخـریـم ، تـو هـم چـه نـقـشـی بـازی کـردی دخـتـر ، یـعـنـی اگـر خـودم بـت نـگـفـتـه بـودم بـاورم نـمـیـشـد داری نـق‍ـش بـازی مـیـکـنـی
مـن 0_0
الـهـام : ^_^
مـن یـی از اون یـازده تـام o.0
آخـه تـو نـامـزدی ؟؟ تـو عـمـه ای ،مـیـفـهـمـی ؟! عـمـــــــــــــه

فرستنده : k:E ‏


گودزیلا یعنی دختر خاله ی من
تو محلشون یه سگ دارن که همه ازش میترسن
نمیدونم چه بلایی سر سگه اورده که سگه اونو دیدنی میترسه :|

فرستنده : ♥باران♥


این کبریتا رو دیدین پشتشون جدول سودوکو چاپ کردن؟
آقا ما دیروز یکی از اینا رو ورداشتیم داشتیم حل میکردیم!
امروز مامانم اومده میگه: مشکلی واست پیش اومده؟ میگم نه!
میگه عاشق شدی میگم نه! میگه افسردگی ای چیزی گرفتی؟ میگم نه مادر من چی شده مگه؟
میگه دیروز تو نخت بودم یه ساعت بود زل زده بودی به یه جعبه ی کبریت!!!
منو میگی :|

فرستنده : مترسک


امسال من چون داشتم برای کنکور میخوندم عید دیدنی نرفتم!
بعد عمه ام که برای بازدید اومده بود دیدم یه مشما دستشه! گفت اینم عیدی علی جون!!
بعد که دیدمش میبینم واسه ام منچ و مارپله اورده :|
حالا همه اینا رو بیخیال یه چیزی گفت که من الان دارم استامینوفن میخورم!
گفت تا قبل از کنکور بازش نکنی حواست پرت بشه!!!!
خدایا فک و فامیله روان پریشه من دارم؟؟
پ. ن: چند روزه دیگه دلم به درس خوندن نمیره :|

فرستنده : مترسک


مامانمو بــــردیم دکـــدر!
بابام به دکدره میگه : آقــای دکدر چند سالته؟
دکدر-32‍
بابام-ماشالا زود دکدر شدی هاااااا...
دکـدر-آره،از 25 سالگی دکدر بودم.
بابام-خوبه والا...من 25 سالگی تازه کلاس پنجـــــــــم بودم...! ^ـــ^
ناموسا" پدره نابغه اس ما داریم؟اینم شد فک و فامیل !☆ ☆ ☆ ☆ K ♡ E ☆ ☆ ☆ ☆
شـب سـاعـت یـک تـو خـونـه نـشـسـتـه بـودیـم کـه یـه مـاشـیـن از ایـنـا کـه صـدا ضـبـظـشـون رو زیـاد مـیـکـنـن هـر پـنج دقـیـقـه مـیـومـد مـحـلـه رو مـیـزاشـت رو سـرش ، مـنـم عـصـبـی شـدم هـف تـی‍ـر اسـبـاب بـازی آبـجـی کـوشـولـوم رو ورداش‍ـتـم و بـا داداشـم پـشـت در مـنـتـظـر شـدم بـیـان صـدای ضـبطشـون کـه از دور اوم‍ـد بـا شـروار کـردی و دمـپـا انـگـشـتـیام دویـدم تـو کـوچـه ، از پـشـتـم بـاد مـیـومـد ، مـیـخـورد بـه شـروار کـردیـم شـــــر شـــر صـدا مـیـداد اصـن یـه اعـتـمـاد بـه نـفـس خـاصـی بـهـم مـیـداد ^_^ جـلـو مـاشـیـن وایـسـادم تـفـنـگـمـو از تـو جـیـب رکـابـیـم دراوردم o.0 جـلـشـون رو گـرفـتـم ، رفـتـم جـلـو. داداشـمـم پـشـت سـرم اومـد ، از ایـن مـاشـن گـرونـا بـود ، چـهـار تـا دخـتـرم تـوش بـودن
صـدامـو ک‍ـلـفـت کـردم گـفـتـم: بـه بـه انـگـلان اجـتـمـاع ، آلـودگـی صـوتـی ایـجـاد مـیـکـنـیـد ؟؟ پـولـدارای بـالا شـهـر ، خـوشـی زده زیـر دلـتـون داریـن رو مـا پـایـیـن شـهـریـا بـالا مـیـاریـد ، نـامـوسـاً آخ از ایـن جـمـلـه سـر حـال:-P ســـربــاز ؟؟؟
داداشـم: بـلـه قـربـان ؟؟
مـن :جـمـلـه حـال کـردی ؟؟ یـادداشـت کـن امـشـب بـزنـم رو پـروفـایـل واتـسـاپـم ^_^
یـکـیـشـون کـه خـیـلـی پـروو بـود بـرگـش گـفـت خــــیــــــابـــون رو خــریــدی ؟؟ عـشـقـم مـیـکـشـه ، اصـن تـو کـه پـلـیـسـی کـو کـارت شـنـاسـایـت ؟؟کـو لـبـاسـت ؟؟
داداشـتـون هـم کـم نـیـاورد بـش گـفـتـم صـداتـو بـیـار پـایـیـن گــ*وزو (ریـ*دم تو اعـتـماد بـه نـفسـش) تـو ایـن مـحـلـه چـنـدتـا قـاتـل هـسـتـن کـه مـا بـرا گـرفـتـنـشون چـنـد هـفـتـه وقـت گـزاشـتـیم بـعـد بـیـام بـرا گـرفـتـن شـمـا لـبـاس بـپـوشـم مـعـوریـت رو بـه خـطـر بـنـدازم ؟؟ سـربـازززز بـرو خـانـمـارو بـیـار ایـنـارو دس بـنـد بـزنـن بـنـدازن زنـدان ، داداشـم رفـت داخـل مـنـم داشـتـم مـیـرسـونـدمـشـون اونـا هـم الـتـمـاس مـیـکـردن
پـنـج دقـیـقـه بـعـد دیـدم الـهـام و زن داداشـم اومـدن بـیـرون یـکـی از دخـتـرا بـرگـش گـفـت : عــه ایــن کـه الـهـامـه ، سـلام الـهـام جـوووون
الـهـام : سـلاااااااااام سـمـیـه ، بـابـا تـو کـه قـرار بـود سـاعـت ده بـیـای واسـه جـزوه
سـمـیـه : بـابـا نـشـد دیـگـه حـالا چـرا گـوشـیـت خـامـوشـه ؟؟؟؟؟یـه سـاعـت تـو ایـن کـوچـه مـیـایـم مـیـریـم شـاد روشـن کـنـی یـا یـه نـفـر بـیـاد بـیـرون ازش سـوال کنـیـم
الـانـم خـانـم قـهـر کـرده مـیـگـه آبروم رو پـیـش رفـیـقـام بـردی ``/__(ツ)__``

فرستنده : k:E ‏


مامانمو بابام ی سال تموم منو شوهر بنده خدامو کشتن که بچه بیارید نسل داره پیر میشه و از این حرفا
حالا بعد اندی زنگ زدم به مامانم میگم رعنا جون مامبزرگ شدی
میگه خاااااک تو سرت اخر کار دست خودت دادی؟ گفته باشم اینجارو مهد کودک نمیکنیا منم بچه نگه نمیدارم
بعدم با بابام نشستن تصویر سازی کردن که بچه من تا چه حد میتونه زشت باشه!!!!!!!!
فک فامیله داریم؟داداشم تو این هوا گرم برای عید دیدنی ها یه کاپشن با جیب های بزرگ می پوشه. اون وقت موقع عید دیدنی وقتی میزبان (نگون بخت) حواسش نیست. کمی آجیل و شکلات میندازه تو جیب هاش. بعد همه رو 20% زیر قیمت بازار آب کرده.
نبوغ اقتصادی بیل گیتس
خانواده های ورشکسته
داداشم در حال شمردن پول ها

فرستنده : کرکس تنها


کاش من همه بودم....
باهمه دهان ها......آجیل میخوردم
مناجات داداشم درعیدنوروز
اینم ازفک وفامیل من

فرستنده : منتظرم.....
previous123456789...594595next

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات