تراوین

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک
 
 

عینک اسپای پلاسline gif

 

فک و فامیله داریم


بـا الـهام رفـتـم سـر کـلـاسـش ، اسـتاتیک داشـت مـنم چـیزی نـمیفهمیدم هـر چـیم بـاهـاش حـرف مـیزدم مـیگف : عـسـیسم خـفشو بـزار گـوش بـدم o_0
مـنـم یـه کـاغـذ بـرداشـتم شـمارشو تـوش نـوشـم گـذاشتم رو صـندلیم و طـوری کـه اسـتاد بـشنوه گـفتم : خـانـم خـجالت بـکش مـگـه خـودت بـرادر پـدر نـداری ^_^ً حـیـا رو خـوردی یـه آب انـگـورم روش ‍
اسـتاد : چــــــی شـــده ؟؟؟
مـن: اسـتاد ایـن خـانـم نـمیزاره گـوش بـدیم بـه درس , مـیـگه آقـا پـسر تـو کـه ایـنقدر خـوجگل مجـگلی و نـاسـی بـیا دوس پـسر من شـو (-:
الـهام : اســتاد دروغ مــیــگـــه
مـن : اســتاد دروغـم کـجا بـود . بـیا ایـنم شـمارش گـذاشته رو مـیزم . بـزاریت بـهش زنـگ بـزنم . اگـر خـودش نـبـود بـهش زنـگ زدم‌ گـوشیش زنـگ خـورد
اسـتاد o_0
هـم کلـاسـیاش کـه میـدونـستـن نـامزدشـم : ^_^ ^_^ ^_^
امـروز سـر کـلاس داشـتم کنـفرانس مـیدادم الـهام در زد اومـد داخـل گـف : وای عـسیسم نـمیدونی چـقدر دنـبالت گـشتم صـبح کـه قـهر کـردی یـادت رفـت لـقمـه کـره مربایی که بـرات گـرفتمو بـرداری یـه لـقـمه تـو کـیفش دراورد بـهم داد یـه هـزار تـومنی هـم دراورد بـهم داد گـف ایـنم پـول تـو جـیبیت . لـقمتو کـامل کـامل بـخور بـاوشـه ^_^
مـن : بـاوشـه 0.o
اسـتاد از بـس سـرشو زد تـو دیـوار ضربه مـغـزی شـــد
گـروهـی از دوسـتان هـم از شـدت خـنده جــــر خـوردن ^_^ً

فرستنده : k:E ‏


اقا دیشب داشتیم در جوار خانواده 20:30 میدیدیم رسید به یه خبری که راجب معتادا و ترک اعتیاد و اینا بود. حالا بابای من: اصن من اگه بودم همشونو به رگبار میبستم بعدشم با لودر زیر میگرفتم مینداختم تو دره...
ما: O-o
حالا خبر بعدی راجب هزینه های سرسام آور دندون پزشکی و کشیدن دندون. بابام: اصن چ کاریه این همه پول بدی خودت با انبر دست میکشی دندونو دیگه...
بابای رقیق القلب من دارم؟؟؟ فک و فامیل شومام انقد لطیفن؟

فرستنده : خورشید خانوم


چند سال پیش اتفاق عجیبی برام افتاد هر هفته یه هندزفری برا گوشیم میخریدم سر هفته میدیدم بلندگوهاش غیب شدن بعدش فهمیدم برادر کوچیکم که 5،6 سالش بود بلد نبود هندزفری رو درست سر جاش بذاره و طبق یه داستان که خودم براش تعریف کرده بودم چاقوی میوه خوری رو گذاشته بود روش میگفت یا درست کار کن یا سر ت رو میبرم هندزفری همکه شعورش نمیرسید مثل آدم بره سر جاش داداشم سزای نفهمیش رو میداد و جفت بلندگوها رو میکندمینداخت دور
الآنم پیشم وایساده هرهر میخنده

فرستنده : reza91


ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻗﻮﯼ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺱ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻭ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻬﻢ
ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻐﻞ ﺗﺨﺘﻢ ﺩﻭﺗﺎ ﻟﮕﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ
ﯾﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻦ ﺗﻮ ﮐﻠﺸﻢ ... ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮓ ﯼ
ﻟﮕﺪ ﺩﯾﮓ، ﻣﻦ ﯼ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ، ﻣﯿﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺑﭙﺮ ﯼ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﭼﯿﺰﯼ
ﺳﺮﺥ ﮐﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﮔﺸﻨﮕﯽ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﯼ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ
ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﯾﻨﯽ ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ، 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ، ﯼ . ﻣﺸﺖ ﺩﯾﮓ
ﻣﯿﮕﻢ ﭼﯿﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ
ﭼﯿﭙﺲ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺣﺮﺻﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻡ ﺗﻮ
ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻣﻨﻢ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻢ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺧﺒﺮﯼ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﺪﯼ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺩﺳﺘﺖ ﯼ ﭺ ﺍﺯ
ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﯿﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭﻡ، ﻫﯿﭽﯽ ﻣﺎﻡ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺍﺯ
ﯾﺨﭽﺎﻝ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺎﺭﯾﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ، ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ
ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺷﺐ ﻣﺸﺖ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭﺑﻌﺪﻡ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﯾﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﮐﻦ ...درکل خواستم بگم ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ . ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﯾﻢ

فرستنده : نارسیس


مـورد داشـتـیـم پـسـره بـه دوس دخـتـرش گـفـتـه : یـا بـهـم پـول مـیـدی یـا عـکسـایی کـه واسـم فـرسـتادی رو پـخـش مـیکـنم
دخـتـره بـش گـفتـه :عـسـیـسم اون کـه بـا تـاپ شـلوارک مـشکـی گـرفـتمو پـخش کـن . تـو فـیسبوکم زدم خـیـلی لـایـک خـورد : دی
شـرافـوساً =شـرافـتاً +نـامـوساً اصـلـا یـه و عضیـه o_0‍

فرستنده : k:E ‏


يه همسايه داريم.که يه دختر داره هم سن خودم و از خدا چه پنهون!چشش دنباله منه!

از فرصتي استفاده ميکنه که بياد نزديک من!

خلاصه منم دنبال ي فرصت بودم که به کلي فراري بدمش!خوشم ازش نمیاد!

ديروز نزري اش رشته داشتن.ريخته بود تو يه کاسه خيلي بزرگ و اورده بود دم در!!

منم تا فهميدم اونه بدو رفتم پشت در!در هم رو به بيرون باز ميشد.

منم درجا و محکم درو باز کردم!اون بيچاره ام چسبيده بود به در که....!=)))

ظرف اش رشته همش ريخت رو سرش و بدنش!

اخي نگاش کردم دلم براش کباب شد:(( =))))

نگاهم کرد گفتم الان ده تا فوحش بهم ميده ميده ک گفت: در راه عشق اگر صد بار هم رنجش ديدي ملالي نيست....من برم ي کاسه ديگه براتون بيارم.:x:*

من:l >_< O_O

خدايا خودت منو از شر اين نجات بده:l

فرستنده : bnyamin.


بابام گوشیش افتاده بودتو اب تازه الان عوارضش ظاهرشدن درحین مکالمه صداش قطع و وصل میشه...
-دیروز داشت باهمکارش صحبت می کرد. همکارش پرسید چرا صدات قطع و وصل میشه
بابام درجواب گفت صداش افتاده تو اب به خاطرهمین موبایلم درنمیاد.
اقامردیم ازخنده...

فرستنده : مرده متحرک


با ذوق فراوان و یه لبخند ملیح به مامانم میگم:من اولاف(آدم برفی فروزن)هستم و دوست دارم بغل بشم.نه گذاشت نه برداشت برگشت گفت:تو از اولشم الاغ بودی...
خدایی مامانه دارم؟

فرستنده : آرمیتا


تـو ایـن فـیـلما چـرا وقـتی لـباس مـیـخرن زیـاد شـادی نـمیکـنن ??? والا دیـروز مــن بـعـد دو سـال یـه زیـر شـرواری خـریدم بـابـام هـر نـیم سـاعـت یـه بـار نـگام مـیکنه داد مـیزنه : نـون و پـنیر و خـارک تـمبـون نـوت مـبارک ^_^ نـون و پـنیـر شـلـغم تـمبون نوت تـو حـلـقم 0_o بـقـیه خـانواده میان دسـت مـیزنن مـنم مـیرم وسـط بـندری مـیرقصم ^_^

فرستنده : k:E ‏


د یشب خواهر شوهر خواهر م زنگ زده میگه :اخبارو دیدین.خواهرم گفت نه .چرا؟؟؟
میگه :الان اخبار گفته همه گوشی هاشونو خاموش کنن یه اشعه داره که بزنه به هرکسی میمیره.خواهر زود باور منم به ثانیه نکشید گوشیشو خاموش کرد.
نه وجدانان این فک و فامیله ما دار یم.
نه شما بگید.
ولی یه خوبی داشت یک ساعت باعث شادی و خنده ما شد.دمش گرم :D

فرستنده : دختر ایروونی


آقا سر میز شام بودیم.عموم اینا اومدن خونمون(ما عادت کردیم به سر زده اومدنشون)بعد شام سالاد اویه داشتیم
بجای کالباس توش پر گوشت مرغ بود.دختر عموم نرگس(۴سالشه)،براش لقمه درس کردم دادم دستش,
دیدم لای نون داره دنبال چیزی میگرده.من:نرگس جونم چرا لقمتو نخوردی ؟
اون:آبجی مهسا)به من میگه آجی)این غذاست؟من:آره قربونت...اون:جیییییغ من برنج میخام با گوشت...
ما:Oمامانم گفت:نرگس خانم توش پر گوشته عزیزم...نگا کن!اون:زنمو چرا گوشتو خراب کردین.من اینطوری دوس ندارم...جییییییغ....
هیچی دیگه مامانم برداشت ناهار فردای مارو کباب کرد داد بچه خورد .اون جوجه کباب میخورد ما هم سالاد...
فرداش ناهار برنج با عصاره ی جوجه داشتیم...
من بچه بودم با کتک به من غذا میدادن..اووقت گوشتارو تو دهنم جمع میکردم.تو باغچه توف میکردم گربه بخوره
آخه این فکو فامیله ما داریم؟!؟!

فرستنده : MAHSA


یکی از همسایه هامون از کربلا اومده انقدر براش بنر خوش امد زدن
اگه پول اونا رو بهش میدادن میتونست بره حج تمتع
در و همسایه نیستن که یه مشت روان پریش دور هم تشکیل محله دادیم (°؟°)

فرستنده : lobip


رفتم خونه پیش مامان بزرگم.بهم میگه:

"ممد برو برام اِســتِـــگِـــل بیار!

من: :o O_o

میگم ننه اِســتِـــگِـــل چیه دیگه؟!

میگه ابله اِســتِـــگِـــل دیگه:l نخوردی؟:l

گفتم نه والا ننه!نمیدونم چی میخوای باابا که اومد میدم برات بخره!:D

داشتم با گوشی ور میرفتم که ی چیزو کوبید تو سرم:l >_<

خواستم بگم "کرم داری؟"دیدم ننمه در جا زبونمو چرخوندم گفتم ننه ازار داری؟:l

گفت مرده شورتو ببرن نگاه از اینا!:l

خوب که نگاه میکنم میبینم "دلستر" منظورشه=)))))))

تو دهنش نمیچرخه بگه دلستر میگه اِســتِـــگِـــل:x=))

با عصا افتاده دنبالم میگه زود گم شو برو بخر
من:d

فرستنده : bnyamin.


مثلا چند وقت پیش که چالش سطل آب یخ رو بورس بود یه شب ما میمند خونه بابابزرگم بودیم . سر میز شام یهویی من به شوخی به بابابزرگه گفتم می خوام به چالشت بکشم ، قبول می کنی ؟!
یه چند ثانیه ای با چشای گرد شده نگام کرد و یهو حمله کرد طرفم و با جدیدترین و بروزترین روشهای کتک زنی منه بیچاره رو چکی لگدی کرد و آخرشم همینجور که گوشمو می پیچوند گفت : تو کره خر می خوای منو به چالش بکشی؟! تو باید بیای با ( عصام ) بازی کنی !!! تو به جای این گوه خوریها باید شبا ( عصامو ) بقل کنی و بخوابی !!! تو به جای چالش بیا با ( عصام ) فلوت بزن !!! ؛ بعدشم یکی دیگه خوابوند پسه کلمو رفت سر جاش نشست و غذاشو خورد !!!

فرستنده : arashshirazy


دیـروز یـکی از ایـن رفـیـقام کـه خـیلی ادعاش مـیشه رو دیـدم گـف : کـامران امـشـب بـیکاری ؟؟
گـفتم : آره . گـفت : امـشب په یـه شـب شـعری داریـم حـتما بـیا (-:
مـنم نمـیشد کم بـیارم قبـول کـردم . بـدو بـدو رفـتم خـونه شـعر مـیازار مـوری که دانـه کـش اسـت و صـد دانـه یاقـوت و بـزبـز قـندی چـرا نـمیخندی رو حفـظ کـردم شـب رفـتم خـونشون دیـدم یـه آدمـایی اومـدن با تـیپ های عـجیب غریـب خـواستم فـرار کـنم گفتم مرد که فرار نمیکنهo_0
نـشستیم و شـروع شـد . نـفر اول : ای دوسـت بـه کـام دش‍ـمنـانـم کـردی بـودم چـو بهـار چـون خـزانـم کـردی . از حـافـط . بـعدشم تـفسیر شـعرو گـفت
بـقیه : بـه بـه . بـه بـه . درود
مـن : 0.o
رفـیقم : کـامران راسـتی مـا اسـم شـاعر و تـفسر بـیت رو هـم مـیگیم . مـشکلی کـه نـداری ؟؟؟ مـن : نـه بـابا 0_o
نـفر دوم یـه بـده . یـار آن بـود کـه صبـر کنـد بر جـفای یـار تـرک رضـای خـیش کـند بـر رضـای یـار سـعدی میـفرمایید... نـفـر سـوم : ر بده آقـا کـامران
من : o_0 روز اول دیـدمت لـپات گـل انـداخـته بـود . پـریـدن بـا مـن خـوشتیپ چـه بهـت سـاختـه بـود تـتلو مـیفرمایید روز اول کـه بـا مـن آشـنا شـدی صـورتت سـرخ شـده بـود و تـو دلـت ایـری ویـری بـود و بـودن بـا مـن خـوشتیپ چـقدر خـوش خـوشانت کرده بود ^_^
بـقیه : o_0 o_0 o_0
من : هـا هـا هـا. د بدیت ؟؟؟ چـرخید چـرخید دوبـار رسـید بـه مـن
بـقیه : آقـا کـامران ر بـده
مـن : رفـتی . رفـتی . رفتـی و ریـدی و گـیت سـر بـرده . شـعله گـوزت آبـی و زرده . شـاعر در مـصراع اول مـیفرمایید رفـتی و ریـدی و گـهت رو سـنگه . (برد یـعنی سنـگ) .در مـصراع دوم میـفرمایید شـعله گـوزت آبـی و زرده . ایـنجا شـاعر از مـبالغه اسـتفاده کـرده و یـه گـوز ساده رو بـه یـه گـوز مـتفاوت تـشبیح کرده شاعـر کـامران ^_^
کـصافطا انـداختنم بـیرون . فـکر ک‍ـنم فـهمیدن در مـقابل مـن هـیچ شـانسی نـدارن بـا نـا داوری حـذفم کـردن ^_^ ‌

فرستنده : k:E ‏
previous123456789...576577next

 

line gif
 

فروش ویژه کفش پرفکت استپس 2014 + تخفیف ویژه

ست مانتو ارغوان

فرم دهی به اندام ها بدون نیاز به باشگاه ورزشی

کمک به صاف وخوش فرم شدن ماهیچه های بدن

صاف شدن پشت و کمر و بهبود سلامت عمومی

 


»  برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...

قیمت در سراسر کشور فقط : 259000 تومان  178000 تومان

پرداخت وجه بعد از دریافت کالا درب منزل
خرید پستی

مستر90


X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات