دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس مذهبی

  251816

امام على عليه السلام:

راستى، تو را نجات مى دهد، هرچند از آن بيمناك باشى
و دروغ، تو را نابود مى كند، گر چه از آن خطرى براى خود حس نكنى
الصِّدقُ يُنجِيكَ و إن خِفتَهُ، الكِذبُ يُردِيكَ و إن أمِنتَهُ

ميزان الحكمه جلد6 صفحه 177

  251813

ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ (ﻋﻠﯿﻪ‌ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ):ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﺷت.

ﺗﺼﻨﻴﻒﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺹ 175

  251780

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ (ﺹ) ﻓرمودند: 
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

_ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺹ 154

#یه روزی میاد یکی روشونُ کم میکنه مَشتی
یه نفرمیاد و شمشیرُ علم میکنه مَشتی...

  251575

ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺩﺭ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﯼ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺮﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
1 - ﺍﺩﺍﯼ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﺎﺳﻖ.
2 - ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﺎﺳﻖ.
3 - ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ، ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻭ ﻻ‌ ﺍﺑﺎﻟﯽ.


ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 74، ﺹ 56

  251481

#ما چه جور اولادی هسیم؟؟؟


ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ):ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ به ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﮑﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮑﻦ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺒﺮ، ﻭ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﻭ.


ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 74، ﺹ 79.

  251302

سوره حدید/20:


ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ، ﻭ ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

  251127

ﺍﻯ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ‏ ﺍﯾﺪ، ﺍﺯ ﺻﺒﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

بقره/153

  251089

#به معنای واقعی کلمه مادرا سه هیچ جلو ان...


ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﻣﺮﺩﯼ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﮔﻔﺖ: ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﺳﺆﺍﻝ ﮐﺮﺩ: ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺕ


ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 74، ﺹ 49

  251079

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ(ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﮐﻨﺪ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮐﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺝ 16، ﺹ 470

#دختری که،پسری که بخاطر [عشقی که آبروی خانوادشو میبره] پدرشو مجبوربه [گریه]میکنه و مادرشوبه [مرگ خودش] راضی میکنه وقتی بهوش اومدتازه میفهمه چه غلطی کرده
بچه ای که بلدنیست حیثیت و آبروی پدرومادرشو بخره نباید بشینه از عشق افلاطونیش حرف بزنه
باید اول مبانیه گاونبودن پاس کنه
بی معرفتیه عشق کورمون کنه و بیخیال خانوادمون بشیم
گاو عاشق نباشیم.

  250926

_رعد/27

ﺩﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ.

ولاغیر...

  250844

_زلزال/7

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﻭ ﻣﺜﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ.

_هرچه کنی به خود کنی...

  250594

در حدیثی که سند آن صحیح است از امام صادق ع نقل شده است که زمانی که از چیزی میترسی این دعا را بخوان:
«اللهم إنّکَ لا یَکفی مِنکَ أحَدٌ و أنتَ تَکفی مِنْ کُلِّ أحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ فَاکفِنی من کذا و کذا» (به جای کذا و کذا همان را بگوید که از آن میترسد مثل خطر سیل)
ترجمه: « خدایا تو از همه بی نیازی و همه‌گان نیازمند تو هستند، پس این حاجت مرا برآورده کن»
اصول کافی بخش کتاب الدعاء باب الدعاء للکرب و الهم و الخوف و الحزن حدیث ۷

  250101

شایسته نیست مسلمان، اسب و سلاح را در دست دشمن واگذارد تا سبب نیرومندی آنان علیه اسلام شود.
قسمتی از نامه ی ۵۱ نهج البلاغه

  250100

«لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنین سبيلا»
«خداوند تسلطي براي كافرين بر مؤمنین، قرار نداده است.»
به این قسمت از آیه ی ۱۴۱ سوره ی نساء میگن قاعده ی "نفی سبیل" بر این اساس مؤمنان نباید کاری کنند که دشمنان بر اون ها مسلط بشوند. چه از لحاظ اقتصادی، چه نظامی و چه اطلاعاتی...
تلگرام و اینستاگرام سلطه ی اطلاعاتی بر کابراشون دارن و صاحب هاشونم دشمنی خودشونو با مسلمون ها ثابت کردند، پس استفاده از جفتشون از لحاظ شرعی مشکل داره، البته برای مؤمنان!
دینی سال یازدهم (سوم دبیرستان قدیم)

  250039

روزای آخر سالِ...
دعا کنیم واسه همه اونایی که مشکل دارن
واسه همه گرفتارا
همه مریضا
همه بدهکارا…
دعا کنیم خدا امید هیشکی رو ناامید نکنه…


_و پروردگارتان فرمود بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را...
_سوره غافر/آیه60

قبلی12345...212بعدی