منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 20417 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10616 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7708 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 7321 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7641 ]
ستون پنجم [ بازدید : 7933 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 9304 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 9247 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 9142 ]
بز اخفش [ بازدید : 9849 ]
بره کشان است [ بازدید : 7491 ]
بز بياري [ بازدید : 8451 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8524 ]

5 4 3 2