دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 22633 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12116 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9111 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8677 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8502 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9136 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10889 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10635 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10623 ]
بز اخفش [ بازدید : 10794 ]
بره کشان است [ بازدید : 8867 ]
بز بياري [ بازدید : 9894 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9914 ]

5 4 3 2