منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 21075 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 11074 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 8208 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 7764 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7876 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8314 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 9803 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 9692 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 9632 ]
بز اخفش [ بازدید : 10123 ]
بره کشان است [ بازدید : 7914 ]
بز بياري [ بازدید : 8904 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8981 ]

5 4 3 2