منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 20238 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10491 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7571 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 7212 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7581 ]
ستون پنجم [ بازدید : 7812 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 9171 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 9103 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 9016 ]
بز اخفش [ بازدید : 9770 ]
بره کشان است [ بازدید : 7366 ]
بز بياري [ بازدید : 8300 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8402 ]

5 4 3 2