دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 24358 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 13316 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9903 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9743 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9287 ]
ستون پنجم [ بازدید : 10012 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11917 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11455 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11666 ]
بز اخفش [ بازدید : 11804 ]
بره کشان است [ بازدید : 9706 ]
بز بياري [ بازدید : 10704 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10762 ]

5 4 3 2