منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 19536 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 9978 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7134 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 6802 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7281 ]
ستون پنجم [ بازدید : 7353 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 8679 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 8621 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 8531 ]
بز اخفش [ بازدید : 9414 ]
بره کشان است [ بازدید : 6921 ]
بز بياري [ بازدید : 7851 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 7968 ]

5 4 3 2