منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 19705 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10118 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7212 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 6913 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7371 ]
ستون پنجم [ بازدید : 7469 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 8788 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 8721 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 8645 ]
بز اخفش [ بازدید : 9538 ]
بره کشان است [ بازدید : 7018 ]
بز بياري [ بازدید : 7952 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8079 ]

5 4 3 2