دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 22985 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12289 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9232 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8838 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8628 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9291 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11048 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10765 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10744 ]
بز اخفش [ بازدید : 10890 ]
بره کشان است [ بازدید : 9004 ]
بز بياري [ بازدید : 10038 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10040 ]

5 4 3 2