دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 21832 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 11619 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 8732 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8264 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8210 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8769 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10417 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10179 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10192 ]
بز اخفش [ بازدید : 10499 ]
بره کشان است [ بازدید : 8434 ]
بز بياري [ بازدید : 9440 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9493 ]

5 4 3 2