دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 24010 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12996 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9662 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9476 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9074 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9792 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11669 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11182 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11370 ]
بز اخفش [ بازدید : 11453 ]
بره کشان است [ بازدید : 9473 ]
بز بياري [ بازدید : 10488 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10547 ]

5 4 3 2