منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 19617 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10052 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7173 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 6850 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7328 ]
ستون پنجم [ بازدید : 7411 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 8735 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 8663 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 8592 ]
بز اخفش [ بازدید : 9474 ]
بره کشان است [ بازدید : 6975 ]
بز بياري [ بازدید : 7897 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8024 ]

5 4 3 2