دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 22470 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12022 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9043 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8586 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8443 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9054 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10789 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10536 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10543 ]
بز اخفش [ بازدید : 10735 ]
بره کشان است [ بازدید : 8776 ]
بز بياري [ بازدید : 9797 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9844 ]

5 4 3 2