دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 22843 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12219 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9201 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8780 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8576 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9240 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10992 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10718 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10698 ]
بز اخفش [ بازدید : 10861 ]
بره کشان است [ بازدید : 8967 ]
بز بياري [ بازدید : 9998 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9998 ]

5 4 3 2