دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 22743 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12166 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9150 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8725 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8537 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9187 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10939 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10684 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10658 ]
بز اخفش [ بازدید : 10825 ]
بره کشان است [ بازدید : 8911 ]
بز بياري [ بازدید : 9946 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9951 ]

5 4 3 2