منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 20885 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10926 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 8055 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 7631 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7802 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8202 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 9647 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 9571 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 9495 ]
بز اخفش [ بازدید : 10027 ]
بره کشان است [ بازدید : 7803 ]
بز بياري [ بازدید : 8771 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8849 ]

5 4 3 2