منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 20614 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10739 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7861 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 7454 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7697 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8042 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 9448 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 9386 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 9286 ]
بز اخفش [ بازدید : 9915 ]
بره کشان است [ بازدید : 7633 ]
بز بياري [ بازدید : 8581 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8674 ]

5 4 3 2