دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23920 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12932 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9602 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9397 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9025 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9738 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11594 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11132 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11309 ]
بز اخفش [ بازدید : 11319 ]
بره کشان است [ بازدید : 9417 ]
بز بياري [ بازدید : 10419 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10489 ]

5 4 3 2