دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 21611 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 11465 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 8598 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8127 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8109 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8639 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10246 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10054 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10053 ]
بز اخفش [ بازدید : 10377 ]
بره کشان است [ بازدید : 8306 ]
بز بياري [ بازدید : 9311 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9355 ]

5 4 3 2