دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23233 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12391 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9302 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8939 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8709 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9388 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11146 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10835 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10837 ]
بز اخفش [ بازدید : 10965 ]
بره کشان است [ بازدید : 9087 ]
بز بياري [ بازدید : 10111 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10127 ]

5 4 3 2