منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 20045 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10351 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7431 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 7100 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7508 ]
ستون پنجم [ بازدید : 7699 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 9018 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 8954 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 8865 ]
بز اخفش [ بازدید : 9692 ]
بره کشان است [ بازدید : 7234 ]
بز بياري [ بازدید : 8166 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8269 ]

5 4 3 2