دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23424 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12494 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9368 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9035 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8783 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9459 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11224 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10902 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10918 ]
بز اخفش [ بازدید : 11028 ]
بره کشان است [ بازدید : 9152 ]
بز بياري [ بازدید : 10178 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10211 ]

5 4 3 2