دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23120 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12347 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9265 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8891 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8676 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9350 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11104 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10805 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10795 ]
بز اخفش [ بازدید : 10935 ]
بره کشان است [ بازدید : 9054 ]
بز بياري [ بازدید : 10075 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10091 ]

5 4 3 2