منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 19828 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 10195 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 7289 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 6985 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7418 ]
ستون پنجم [ بازدید : 7558 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 8855 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 8803 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 8707 ]
بز اخفش [ بازدید : 9608 ]
بره کشان است [ بازدید : 7088 ]
بز بياري [ بازدید : 8023 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 8140 ]

5 4 3 2