دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 22070 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 11780 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 8861 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8383 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8308 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8882 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10554 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10315 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10329 ]
بز اخفش [ بازدید : 10597 ]
بره کشان است [ بازدید : 8570 ]
بز بياري [ بازدید : 9572 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9631 ]

5 4 3 2