منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 21257 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 11220 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 8352 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 7900 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 7951 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8452 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 9958 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 9819 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 9782 ]
بز اخفش [ بازدید : 10209 ]
بره کشان است [ بازدید : 8049 ]
بز بياري [ بازدید : 9056 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9104 ]

5 4 3 2