دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 22295 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 11926 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 8980 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8503 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8389 ]
ستون پنجم [ بازدید : 8985 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 10683 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10449 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10465 ]
بز اخفش [ بازدید : 10683 ]
بره کشان است [ بازدید : 8695 ]
بز بياري [ بازدید : 9719 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 9765 ]

5 4 3 2