دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23333 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12451 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9341 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 8995 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8749 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9428 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11191 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 10875 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 10886 ]
بز اخفش [ بازدید : 11006 ]
بره کشان است [ بازدید : 9122 ]
بز بياري [ بازدید : 10153 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10174 ]

5 4 3 2