دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 24134 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 13067 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9729 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9546 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9137 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9851 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11728 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11247 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11477 ]
بز اخفش [ بازدید : 11570 ]
بره کشان است [ بازدید : 9539 ]
بز بياري [ بازدید : 10548 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10606 ]

5 4 3 2