پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس تنهایی


از دیــــالـــوگ های مــاندگــار هم داریم که :

به دختره گفت : نبضمو بگیر! تند میزنه

وقتی استرس دارم و عصبی میشم قلبم اینجوری میزنه

ولی الان نه استرس دارم نه عصبیم

الان فقط به خاطر توئه.... که قلبم تند میزنه....

فرستنده : خانم میم


✍خـــــ‌‌ُـدا جـــــونـــــَم؟¿؟!¡!
↯مـــــَـن بـــــِـہ دَرَڪـــــ …↯
↯بـــــِـذار خـــــوشــــْـبـــــَـخــــْـٺـــــْ شـــــِـہ …↯
↯بــــِـذار روزاش رَنـــــْـگـــــے بـــــِـشـــــَـنْ …↯
↯بـــــِـذار لـــــَبـــــِشْ خـــــَنـــــْدونْ بـــــِشـــــِہ …↯
↯ٺـــــو ڪـــــِہ مـــــیـــــدونـــــے وَقـــــْٺـــــے مـــــیـــــخ‍‍ـــــَنـــــْده چـــــِقـــــَدرْ خـــــوشـــــْگـــــِلْ مـــــیـــــشـــــِہ …↯
↯بـــــِخـــــَنـــــْدونـــــِشْ …↯
↯غـــــُصـــــِہ ہـــــاشـــــو اَزَش بـــــِگـــــیـــــر …↯
↯بـــــِذار صـــــُبـــــْحْ ڪـــــِہ اَزْ خـــــوابـــــْ بـــــیـــــدارْ مـــــیـــــشـــــِہ زِنـــــْدِگـــــے واســـــَشْ زیـــــبـــــا بـــــاشـــــِہ …↯
↯بـــــِذارْ شـــــَبـــــْ ڪـــــِہ مـــــیـــــخـــــوابـــــِہ شـــــُڪـــــرِٺـــــْ ڪـــــُنـــــِہ بـــــِخـــــاطـــــِرْ خـــــوشـــــْبـــــَخـــــْٺـــــیـــــاشْ …↯
↯مـــــُواظـــــِبـــــِشْ بـــــاشْ …↯
↯ہـــــَرْ وَقـــــْٺـــــْ دِلـــــِشْ گـــــِرِفـــــْٺـــــْ بـــــَغـــــَلـــــِشْ ڪـــــُنْ …↯
↯ڪـــــارے ڪـــــُنْ ٺـــــا خـــــِیـــــلـــــیـــــا حـــــَســـــرَٺـــــْ زِنـــــْدِگـــــیـــــشْ رو بـــــخــــــــــورَنْ …↯
↯هـــــَرڪـــــے رو ڪـــــِہ دوســـــْٺـــــْ دارہ بـــــِہـــــِشْ بـــــِدِہ …↯
↯یـــــادِٺـــــْ بـــــاشـــــِہ ڪـــــِہ طـــــَرَفـــــْ آدَمِ خـــــوبـــــے بـــــاشـــــِہ …↯
↯اَذیـــــَٺـــــِشْ نـــــَڪـــــُنـــــِہ …↯
↯ا‌َزْ گـــــُلْ ڪـــــَمـــــْٺـــــَرْ بـــــِہـــــِشْ نـــــَگـــــِہ …↯
↯ایـــــنْ یـــــِڪـــــے رو حـــــَٺـــــمـــــا یـــــادِٺـــــْ بـــــاشـــــِہ …↯
↯ایـــــنـــــقـــــَدرْ بـــــاہـــــاش خـــــوبـــــْ بـــــاشْ ٺـــــا ہـــــیـــــچْ وَقـــــْٺـــــْ بـــــِہـــــِٺـــــْ شـــــَڪـــــْ نـــــَڪـــــُنـــــِہ …↯
↯ٺـــــا ہـــــیـــــچْ وَقـــــْٺـــــْ فـــــِڪـــــرْ نـــــَڪـــــُنـــــِہ ڪـــــِہ نـــــیـــــســـــٺـــــے …↯
↯ڪـــــَســـــے رو بـــــِہـــــِشْ بـــــِدِه ٺـــــا حـــــَٺـــــمـــــا رَســـــمِ عـــــاشـــــِقـــــے بَـــــلـــــَدْ بـــــاشـــــِہ …↯
↯خـــــُدا جـــــونـــــَمْ دیـــــگـــــِہ ســـــِفـــــارِشْ نـــــِمـــــیـــــڪـــــُنـــــَمْ …↯
↯جـــــونِ ٺـــــو و جـــــونِ اون …↯
♥آخـــــِہ اون ٺـــــمـــــامِ زِنْدِگـــــےِ مـــــَنـــــِہ …♥
❤مـــــَنْ دوســـــْٺـــــْ داشـــــْٺـــــَنُ دِݪـــــٺـــــَنـــــْگـــــے رو بـــــا اونْ یـــــادْ گـــــِ‌رِفـــــْٺـــــَمْ …❤
♡پـــــَسْ مـــــُواظـــــِبـــــِشْ بـــــاشْ …♡

فرستنده : ♥SHAMIR♥


گفته بودم لبخند تو ببینم میشم دیونه

یادم نبود لبخندتم به خاطر اونه

S>S

فرستنده : SAFI7


موقع سختیاشون بودیم

موقع سختیامون گم وگور شدن!!!!

فرستنده : Mystery


خیلی قشنگه تو رویاهات فقط یه نفرو ببینی
خیلی قشنگه تو رویاهات فقط با اون یه نفری بری مسافرت،خرید،گردش...
خیلی قشنگه تو رویاهات فقط دست همون یه نفرو بگیری...
قشنگتر از اینا،اینه که رویاهات واقعی بشن و اون یه نفر بشه مال خودت...مال خوده خودت...
M

فرستنده : 09114xxx564


همسرم...
نمیدونی چقدر برام سخته که کنارت باشم و عاشقانه نگاهت کنم ولی تو...
برام از عشق قبلیت بگی...بگی حاضر بودی جونت رو براش بدی...بگی به من حسی نداری...
و من جلوی بغضمو بگیرم... و بازم عاشقانه نگات کنم...
برام دعا کنید.

فرستنده : 255


خیلی سخته داخل گوشیت دنبال یه آهنگ شاد بگردی،نه به خاطر اینکه خیلی شادیا،نه،فقط به خاطر این که می خوای تو خیالت باهاش شاد باشی!ولی پیدا نشه!چون که تو واقعیت داری می سوزی!
کاملا واقعی!همین دیشب!:(



لعنت بر نگاهی..............که نمیدانی معنایش رفتن است....................یا ماندن!‏!‏
.
.
.
.
.
.
.
.m;m

فرستنده : ساروی کیجا D؛


آدمی ک غرق بشه قطعا میمیره چه در رویا ...چه در دریا......

فرستنده : یه اسفندی


ازخودیابیشترضربه خوردم تاازبیخودیا...

فرستنده : maryam


جرم م.ا ، دل م.ا

فرستنده : سـید صـدرا


گلم اگه شما ديپلم #خيانت#

داري....ما *دي ماهيا*

فوق ليسانس #انتقام# داريم...

از گريه هاي يه دي ماهي نترس از لبخندش بترس كه باعث گريه هاي فرداي توعه..چون

خوب بلده كجا تلافي كنه...!!!

من يه دي ماهيم...

نمادم بزكوهيه مسيرم مستقيم رؤ به بالا...از جاده خاكي مسيرمو ميرم كه منت أسفالت به

سرم نباشه...!!!

/والسلام/

فرستنده : دخی دی ماهی....


هنوزم به یادت رو نیمکت پارکا میشینمو 2تا بستنی میخرم مال خودموکه میخوام بخورم بغضم نمیزاره سهم تورو هم میزارم کنارم جایی که همیشه مینشستی .نمیشی فراموش به قران
hfd kian

فرستنده : کیان


لابد شنیدین که میگن اگه عشقت کنارت باشه،حتی اگه هیچکس دیگه ای کنارت نباشه،بازم تنها نیستی...اما امان از روزی که عشقت کنارت نباشه...اون روز با همه ی آدمای اطرافت،بازم تنهایی...

فرستنده : shghayegh.korosh


تو نيستى و من بى تو حالم بده*
تن خنده هام بى تو آفت زده*
شدم کوه در حال ريزش ببين*
يه جوره ديگه مهره هاتو بچين*
دل من يه رنگه،دو رنگش نخون*
منو بابت بى گناهيم نرون*






X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات