پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس تنهایی


میگی مهم نیست ...

اما میخوای بدونی الان کجاست و داره چیکار میکنه...؟!
میگی مهم نیست اما میدونی که چقدر مهمه !!!
میدونی خیلی دوسش داری ولی میگی مهم نیستی !!!
نگو «مهم نیست» بگو «مهمه اما نیست...!!!»

فرستنده : سعیده جونززز


کـــسـایـــی هـــســتــن
کــــه مـــیـان ایـــنــجـا و واســــه یـــه کـــســی
عـــــاشـــقــــانــــه مـــی نــویـــســـن و
نــــقـــشــه هـــا و خــــاطـــره هــــا .. .

گـــاهـــی بـــا خــــودم فـــکــر میـکــــنـم کـــه
چـــه خــــوشـــبـــخـــتــن اون آدمـــا .. .

بـــرا هـــمـــه خـــوشــــی میـخـــوام ..

ولـــی ..

خــــدایــــا .. ؟؟
خــــب مـــنـــم دوس داشــــتـــم .. !!
دوس داشــــتــم عـــاشـــق شـــم و یـــکـــی عـــاشــــقـــم بــــاشــــه .. .

تـــــو کــه خـــبــر داشـــتــی .. !!

دیــگـه شـــوقـــی واســه عــاشــق شـــدن و
عـــاشــقــی کــردن نــیســت ..

دمــــت گـــرم .. .
ولـــی ایــن رســـمــش نــبـــود ..و تنها نشسته بغض میکنم...
هیچ کس مرا به خاطر نمی آورد...
این همه آدم روی کهکشان است
و من حتی...
آرزوی یک نفر هم نبوده ام
هعییییییییییی خدا
03:08 / 26م

فرستنده : golnoosh


@@@@@ پیـــــکان جوانان @@@@@

سلام دوستان
من یکی از فسیلای 4جوکم(از بهار 91 میومدمااااا) ولی ب دلیل خنگی, شناخته نشده موندم...
خنگی شماره 1: یک سال تمام طول کشید تا فهمیدم کجا میشه کنترل پنل ساخت(مسخره نکن خوووووو,هرچی گشتم نبود باور کن)
خنگی شماره 2: شیش ماه طول کشید تا فهمیدم چطوری میشه وارد کنترل پنل شد و پست گذاشت:D
بعدشم ک یه مریضی سختی کشیدم ک حدودا یه سال کامل درگیرش بودم و بعدشم درگیر بودم ولی ن زیاد
پست هم ک میذاشتم تایید نمیشد ب لطف مدیر جون:P
ولی تموم تفریحم شده بود 4جوک
از فانتزی های معکوس عباس و بعدشم مریضیش
از خانواده خوب امیر21 و بعدشم قهرش و دوباره برگشتنش
پستای مسیحا ک منو یاد کسی مینداخت ک با آوردن اسمش قلبم میرف روی هزار دور در ثانیه , چه برسه ب دیدنش ولی نه خبری ازش داشتم چ برسه ب دیدنش
پستای خنده دار shey2nak,آتش نشان 4جوک آقا کیان و ...
ی مدتی نبودم ولی وختی اودم دیدم خیلیا ازدواج کردن و خیلی اتفاقا افتاده,از بعضیاش خوشحال شدم و از بعضیاش ناراحت
امیر 21 و مهتاب جون , کامران الهام و بقیه دوستایی ک اسمشونو نگفتم, ایشالا همیشه کنار هم شاد و عاشق باشین...
ولی الان خیلی خوشحالم ک دوباره برگشتم
راسی یه خبر:من ب اون کسی ک دوسش داشتم رسیدم,الانم عاشقانه دوسش دارم و قلبم بیشتر براش میتپه
حالا چه جوریشو بعدا میگم,مدیر جون تایید کن دیه
ب افتخار 4جوک و 4جوکیا بکوب لایکو** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا **
فــــــکــــــرشــــــو بــــــکــــــن . . .
آخـــرای مـــکـــالـــمـــه مــــــن و اونــــــ :
ســـاعـــت 2ی بـــامـــداد . . .
مـــن : عـــزیـــزم مـــن خـــوابـــم مـــیـــاد مـــیـــرم بـــخـــوابـــم تـــواَم بـــرو بـــخـــواب کـــاری نـــداری؟؟؟؟؟؟
اون : نـــه آقـــایـــی مـــنـــم خـــوابـــم مـــیـــاد فـــکـــرِ خـــوبـــیـــه بـــریـــم بـــخـــوابـــیـــم، خـــوب بـــخـــوابـــی عـــزیـــزم...
مـــن : تـــواَم هـــمـــنـــطـــور گـــلـــم، مـــیـــبـــوســـمـــت شـــبـــخـــوش...
اون : شـــب نـــاز، بوس ^_^
_ بــــــعــــــده چــــــن ثــــــانــــــیــــــه ســــــکــــــوت . . .
مـــن : خـــانـــومـــی نـــمـــیـــخـــوای قـــطـــع کـــنـــی؟؟؟؟
اون : نـــع آقـــایـــی تـــو کـــه مـــیـــدونـــی مـــن قـــطـــع نـــمـــیـــکـــنـــم، خـــودت قـــطـــع کـــن :)
مـــن : شـــوخـــی نـــکـــن مـــنـــم کـــه قـــطـــع نـــمـــیـــکـــنـــم :|
اون : نـــه دیـــگـــه تـــو قـــطـــع کـــن بـــرو لـــالـــا ...
مـــن : حـــرفـــشـــم نـــزن خـــودت قـــطـــع کـــن ...
اون : نــــــه تـــو قـــطـــع کـــن ...
مـــن : نـــع خـــودت..
اون : تـــو..
مـــن : خـــودت -_-
اون : تـــووو :|
_ ســــــاعــــــت دوهـــو بـــیـــســـت و ســـه دقـــیـــقـــه :
مـــن (با ی چشم‌ باز) : عـــشـــقـــم قـــطـــع کـــن جـــان مـــادرت دیـــگـــه تـــوان حـــرف زدن نـــدارم...
اون : خـــودم دارم بـــا چـــشـــای بـــســـتـــه مـــیـــحـــرفـــم تـــو قـــطـــع کـــن !!!!!
مـــن : (خـــمـــیـــازه)
_ ســــــاعــــــت دوهـــو چـــهـــل و هـــفـــت دقـــیـــقـــه :
اون : ســـعـــیـــد ؟؟؟؟؟؟
مـــن : جـــونـــم ؟؟؟؟؟؟
اون : بـــیـــداری ؟؟؟؟
مـــن‌: آره، دیـــگـــه هـــم‌ خـــواب نـــدارم :)
اون : مـــنـــم خـــوابـــم پـــریـــده :(
مـــن : پـــس بـــیـــا امـــشـــبـــو تـــا صـــبـــح بـــیـــدار بـــمـــونـــیـــم
اون : بـــاشـــه عـــزیـــزم ^_^
مـــن : یـــه شـــعـــر ســـرودم بـــیـــا بــــــاهــــــم بـــخـــونـــیـــم ^_^ هـــرچـــی مــن مـــیـــگـــمـــو تـــکـــرار کـــن !!!!
اون : چــــــــــشــــــــــم آقــــــــــامــــــــــون ...
مـــن : ♪ مـــن دیـــوونـــم تـــو دیـــوونـــه بــــــاهــــــم مـــیـــشـــیـــم دو دیـــوونـــه ♪ ^_^
اون : ♪ تـــو دیـــوونـــه تـــو دیـــونـــه مـــنـــو هـــم کـــردی یـــه دیوونـــه ♪ ^_^
مـــن : ♬ مـــن یـــه خـُــل تـــو یـــه خـُــل بــــــاهــــــم مـــیـــشـــیـــم دوتـــا خـُــل ♬ ^_^
اون : ♬ مـــن یـــه خـُــل تـــو یـــه خـُــل بــــــاهــــــم شـــدیـــم دوتـــا خـُــل ♬ ^_^
خخخخخخخخخخ
فــــــــــردا بــــــــــعــــــــــد از ظــــــــــهــــــــــر :
مـــامـــانـــم : پــــــــــســــــــــر ســـاعـــت 3 شـــد بـــیـــدار شـــو دیـــگـــه -_-
مـــن : مــــــــــامــــــــــان بـــذار بـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابــــــم ^__^
___________________________________
خـــب جـــواب ســـوال دوســـتـــانی کـــه فـــرمـــودنـــد ایـــن هـــمـــه شـــارژو از کـــجـــا مـــیـــخـــوایـــن بـــیـــاریـــن ؟؟؟؟
در پـــاســـخ بـــایـــد بـــگـــم طـــرح مـــکـــالـــمـــه رایـــگـــان مـــیـــزنـــیـــم ^_^
لــــــایــــــکــــــشــــــم یــــــه دنــــــیــــــا حــــــســــــرتِ..

فرستنده : من و اون


نـــفــــــــس هایتــــــــــ
نتــــــــــ می شــــــــــود براے ساز دلـــــم،
مڹ نہ بہ خاطــــــــــر نداشتنتــــــــــ ... نبودنتــــــــــ ... ندیدنتــــــــــ
نہ براے ایڹ ها ڪہ براے نشِنیدنتــــــــــ بغض ڪردم ....………
صدایتــــــــــ ڪہ نباشــــــــــد
دنـیــــــــــا دیگـــــر هیـــــچ حـــــرفــــــــــ قشــــــــــنگی براے شنیدڹ نخــــــــــواهد داشتــــــــــ ……….تنهام گذاشت و رفت باوجود اینکه دید غم توچشمامو
با وجودی ک گفته بود تنهات نمیذارم،گفته بود تاابد
کنارتم اما بازم رفت.... خدایا کمکم کن ب من برگردون،
ب من برگردون عشقمو،خدایا لطفاً کمکم کن،بدون عشقم
نمیتونم نفس بکشم ،،،،خدایا خیلی دوسش دارم....
خدایا ب بزرگیت ب مهربونیت عشقمو برگردون...
خدایا لطفاً کمکم کن......

فرستنده : sayebeshril


تو زندگی هر کس ...
یه شبایی هست که .....
فــقـــط و فــــــقــــــط خدا میدونه ...
چجوری صبح شده ....تــــو هرچـــی دلتــــ میخـــواد صـــداشـــ کـــن..
عشـــقـــ؟
دوســـتــــ داشـــتــــن؟
عادتــــ؟
حـــماقـــتــــ؟
بـــرام مهم نیســـ چـــی صـــداشـــ میکـــنی..
مهم اینه کـــه من این حـــســـُ بـــا کـــل دنیا عوضـــشـــ نمیکـــنم
این حـــســـ کـــل زندگـــی منه...
₪ این حـــســـ یعنــــی انچنانــــ دیوانــــه اش باشی که وقتی بهتــــ بدنــــگاه کردهم دلتــــ بشکنــــدوهــــم بریــــزد...
₪^ - ^ فوریو..15ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻬﻮ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺎﺩ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ !!!
ﺑﻬﻢ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺪﻩ !
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﺪﻩ !
ﺑﺎ ﺣﺮﻓﺎﺵ ﺁﺭﻭﻣﻢ ﻣﻴﻜﻨﻪ !
ﻳﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺸﻪ ﻭﺍﺳﻢ !
ﺍﻣﺎ ...
ﻳﻬﻮ ﻣﻴﺮﻩ ...
ﭼﺮﺍ؟؟
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ !!!
ﺍﻳﻦ ﻳﻬﻮ ﺭﻓﺘﻨﺎ ﺧﺴﺘﻢ ﻛﺮﺩﻩ !....

فرستنده : αℓι


ی درد دل...
اصن نمیدونم چی بنویسم و چطوری بنویسم تمرکز ندارم...
دیشب رفتم تو لیست کاربران برتر 4جوک... اولین نفر داداش کیان بود... نشستم ب خوندن دیدم دارم داغون میشم... پاشدم چراغ اتاقمو خاموش کردم و البوم مجید خراطها رو پلی کردم بقیه پستاشو خوندم نه ی بار هر کدومو 2-3 بار.... فقط اشک میریختم اگ بگم داشتم دیوونه میشدم بخدا اغراق نکردم
نمیدونم داداش کیان چ جوری تونست تحمل کنه من ک فقط خوندم این بود حالم...تا صب کابوس دیدم و از خاب میپریدم... ی اتش نشانو تو خاب میدیدم نمیدونم والا....
داداش کیان چقد روح بزرگی داری...
التماس دعا
یاعلی.....
94/01/25

فرستنده : f<----->a


((جيگرداري تاته بخون))

بــبــیـــن آق پــــسر
ببین داداش منببین اﻗﺎﻱ ﻧﺼﺒﺘﺎ پسر !

کلی دوست دختر داری؟
پیش دوستات مدام اسم چند تا دختر میاری و میگی اینارو جدید مخ زدم؟

سیگار کشیدن افتخار میدونی؟

هر جا بشه مشروب میخوری؟

از بازی کردن با احساس دخترا و وعده ازدواج دادن بهشون لذت میبری؟

افتخار میکنی جلو هر دختری ترمز میکنی بهت پا میده؟

دروغ و کلاه سر کسی گذاشتن از افتخاراتت؟

ببین اسم تو مرد نیست


حیف اسم انسان روی توبزارن

عقده تنوع طلبی عقل ازت گرفته


شما اسم با شرف مرد رو لکه دار کردین هى پسری که کار امروزت بازى با دل دختراست و دیدن اشکاشون بت حس شاخ بودن میده ؛ فردا پدر خواهى شد ، اشکهاى دخترت کمرت را میشکند ! ..
بعضی از پسرا هستن ک حداقل غیرتشون اجازه نمیده با دل دخترا بازی کنن...
بــسلامتی همه پسرای بــاغیـــرت لایک کن

فرستنده : niayesh*74


**ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا **
فــــــکــــــرشــــــو بــــــکــــــن . . .
قـــرار امـــروز ســـاعـــت چـــهـــارِ بـــعـــد از ظـــهـــر تـــو پـــارک...
ســـاعـــت 2 تـــو گـــل فـــروشـــی :
مـــن (تو دلم) : وای ایـــن گـــلـــه چـــقـــد خـــوجـــمـــل مـــوجـــمـــلـــه حـــتـــمـــا خـــوشـــش مـــیـــاد ^_^
مـــن (خطاب ب فروشنده) : آقـــا ایـــن گـــلـــه یـــه شـــاخـــش چـــن مـــیـــاد؟؟؟؟؟
فـــروشـــنـــده : نـــاقـــابـــلـــه 30 تـــومـــن...
مـــن (توی دلم) : 30 تـــومـــن بـــایـــد بـــدم آخـــرم لـــای دفـــتـــر خـــاطـــراتـــش پـــر پـــر شـــه :|
مـــن (خطاب ب فروشنده) : بـــفـــرمـــا آقـــا ایـــنـــم ۳۰ تـــومـــنـــتـــون یـــه شـــاخـــه بـــرداشـــتـــم...
_ فـــروشـــنـــده تـــشـــکـــر مـــیـــکـــنـــه و مـــنـــم راه مـــیـــفـــتـــم مـــیـــرم خـــونـــه کـــه خـــوجـــمـــل مـــوجـــمـــل کـــنـــمـــو آمـــاده شـــم واســـه قـــرار ^_^
مـــن (تو خونه درحال فکرای خبیثانه) : اصـــن فـــاز نـــمـــیـــده ایـــنـــجـــوری بـــرم ســرِقـــرار چـــیـــکـــار کـــنـــم خـــوش بـــگـــذره o_O
ِ_ بـــعـــده چـــن دقـــیـــقـــه مـــن : مــــــــــامــــــــــان ایـــن فـــلـــفـــلـــو کـــجــــــا گـــذاشـــتــــــی ؟؟؟؟؟؟
مـــامـــانـــم : فـــلـــفـــلـــو چـــیـــکـــار مـــیـــخـــوای پـــســـر o_O
مـــن : لــــــازمـــش دارم کـــجـــاس ^_^
مـــامـــانـــم : تـــو آشـــپـــزخـــونـــه کـــابـــیـــنـــتِ ســـمـــت راســـت طـــبـــقـــه دوم...
_ بـــرم فـــلـــفـــلـــو بـــردارم یـــذرشـــو بـــریـــزم رو گــُـل بـــعـــد آمـــاده شـــم بـــرم ســـرقـــرار...
ســــــاعــــــت 3:50 تــــــو پــــــارک :
_ مـــن رو نـــیـــمـــکـــت پـــارک در حـــال subway surf بـــازی کـــردن، گــُـلـــو هـــم بـــذارم ســـمـــت چــَـپـَــم رو نـــیـــمـــکـــت کـــه یـــهـــو روبـــروم دوتـــا پـــا بـــبـــیـــنـــم، ســـرمـــو بـــیـــارم بـــالـــا کـــه بـــبـــیـــنـــم ایـــنـــا پـــاهـــای فـــرشـــتـــه زمـــیـــنـــی مـــنـــه کـــه روبـــروم وایـــســـاده و بـــا لـــبـــخـــنـــد داره نـــیـــگـــام مـــیـــکـــنـــه ^_^
از رو نـــیـــمـــکـــت بـــلـــنـــد شـــم یـــهـــو بـــخـــواد بـــپـــره تـــو بـــغـــلـــم مـــن نـــذارم و بـــگـــم : زشــــــــــتــــــه عـــشـــقـــم اونـــور خـــانـــواده نـــشـــســـتـــه خخخخخخ
اون (با اخم) : اه ایـــنـــاهـــم کـــه هـــردفـــعـــه مـــا اومـــدیـــم ایـــنـــجـــا بـــودن :(
مـــن : نـــاراحـــت نـــبـــاش عـــزیـــزم وقــــتـــی ازدواج کـــردیـــم هـــمـــه ایـــنـــروزا جـــبـــران مـــیـــشـــه ^_^
اون (با اخم) : بــــــاشــــــه :((
_ بـــشـــیـــنـــیـــم رو نـــیـــمـــکـــت مـــنـــم هـــمـــیـــنـــجـــوری بـــهـــش زُل بـــزنـــم @_@
اون (با لبخند) : چــــــیــــــه نـــگـــام مـــیـــکـــنـــی :)
مـــن : هـــیـــچـــی چـــشـــات مـــنـــو کـــشـــتـــه...
_ جـــفـــتـــمـــون بـــخـــنـــدیـــم...
اون (اندکی بعد) : خـــب ســـعـــیـــد ایـــنـــجـــوری نـــگـــام نـــکـــن دیـــگـــه خـــجـــالـــت مـــیــــکـــشـــم
مـــن : چـــشـــم دنـــیـــام (ولی باز زل بزنم‌ بهش)
اون : راســـتـــی ایـــن گــُـلـــه مـــالـــه مـــنـــه o_O
مـــن : عـــه بـــبـــخـــشـــیـــد عـــزیـــزم ایـــنـــقـــد کـــه مـــحـــو زیـــبـــایـــیـــت شـــدم گــُـلو یـــادم رفـــت.. تـــقـــدیـــم بـــا عـــشـــق...
اون : وای عـــزیـــزم خـــیـــلـــی مـــمـــنـــون چـــقـــدم خـــوجـــمـــل مـــوجـــمـــلـــه ^_^
مـــن : قـــابـــل شـــمـــا رو نـــداره نـــمـــیـــخـــوای بـــوش کـــنـــی o_O
_ گــُـلـــو بـــذاره زیـــر دمـــاغـــش چـــشـــاشـــو بـــبـــنـــده و بــــــو کـــنـــه مـــنـــم بـــه دور دســـتـــا خـــیـــره بـــشـــم و ایـــن صـــحـــنـــه تـــلـــخـــو نـــبـــیـــنـــم.. گــُـلـــو بـــو کـــنـــه و مـــن هـــیـــچ تـــاثـــیـــری از فـــلـــفـــل روش نـــبـــیـــنـــم :(
اون : قــــــربــــــون آقـــامـــون بـــرم کـــه ایـــنـــقـــد خـــوش سـَــلـــیـــقــَـس خـــیـــلـــی خـــوش بـــوی ^_^
مـــن (با کوله باری از اندوه و شکست) : خـــدا نـــکـــنـــه عـــشـــقـــم :)
دوبـــاره مـــن : نـــظـــرت چـــیـــه بـــریـــم یـــه دوری بـــزنـــیـــم؟؟؟؟؟
اون : بـــاشـــه آقـــایـــی بـــریـــم ^_^
_ هـــمـــیـــن کـــه بـــخـــوایـــم از صـــنـــدلـــی بـــلـــنـــد شـــیـــم یـــدفـــعـــه یـــه صـــدایـــی بـــشـــنـــوم ایـــنـــجـــوری : ایــــــچ !!!
مـــن : صـــدای چـــی بـــود o_O
اون : هــــــیــــــــــ (ایچ) چــــــی عـــزیـــزم صـــدای عــَـطـــســـه بـــود :)
مـــن : O_o
اون : ایــــــچ
مـــن : o_O
اون : ایــــــچ ^_^
_ ایـــنـــجـــا بـــود کـــه فـــهـــمـــیـــدم فـــلـــفـــلـــا کـــار خـــودشـــونـــو کـــردن خخخخخخخ
اون : ســـعـــ (ایچ) یـــد دمـــاغـــم داره مـــیـــســـوزه
مـــن : خخخخخخخخخخ
اون : (ایچ) چـــرا مـــیـــخـــنـــدی بـــد (ایــــــچ) جـــنـــس نـــکـــنـــه کـــار تـــوئـــه؟؟؟؟؟؟
مـــن : ایـــچ ایـــچ نـــه کـــار مـــن نـــبـــود مـــن تـــو گــُـل فـــلـــفـــل نـــریـــخـــتـــم خخخخخخخ
اون : چــــــی تـــو گــُـل (ایچ) فـــلـــفـــل ریـــخـــتـــی؟؟؟ مــــــیــــــ (ایـ.ــ.ــ.ــ.ــ.ــچ) کــُــــشـــَـــمـِـــــت ســــــــــعــــــــــیــــــــــــــــــــد -__-
_ مـــن بـــدوئـــم اونـــم تـــو پـــارک دنـــبـــالـــم کـــنـــه وســـط راه یـــهـــو وایـــســـم بـــرگـــردم عـــقـــب بـــشـــیـــنـــم رو زانـــوهـــام وقـــتـــی بـــه مـــن رســـیـــد یـــه ایــــــــــــــــــــچ بـــلـــنـــد بـــگـــه بـــیـــفـــتـــه تـــو بـــغـــلـــم بـــلـــنـــدش کـــنـــم اونـــم بـــا دســـتـــاش آرووووم مـــشـــت بـــزنـــه بـــه شـــونـــه هـــام بـــبـــرمـــش بـــذارمـــش رو نـــیـــمـــکـــت خـــودمــم بـــشـــیـــنـــم کـــنـــارش مـــوهـــاشـــو کـــه مـــوقـــع دویـــیـــدن بـــهـــم ریـــخـــتـــه رو بـــزنـــم کـــنـــار یـــه بـــوس رو پـــیـــشـــونـــیـــش بـــکـــنـــمـــو کـــلـــی قـــربـــون صــَـدَقــَـش بـــرم
مـــلـــت هـــم هـــمـــیـــنـــجـــوری نـــیـــگـــامـــون کـــنـــن @_@
از رو نـــیـــمـــکـــت بـــلـــنـــد شـــم داد بـــزنـــم بـــگـــم : چــــــــــیــــــــــه لــــــــــــــــامـــــــــــــــصـــــــــــــــبـــــــــــــــا عـــــــــــــــشـــــــــــــــقـــــــــــــــمـــــــــــــــه مــــــــــــــــیــــــــــــــــــــفـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــیــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــه . . .
لــــــایــــــکــــــشــــــم یــــــه دنــــــیــــــا حــــــســــــرت..
______________________________
ابـــجـــی مـــعـــصـــوم : ســـلـــام ابـــجـــی مـــن ایـــنـــروزا خـــوبـــم تـــو چـــطـــوری ســـال جـــدیـــد خـــوش مـــیـــگـــذره؟؟؟؟؟
tanha 18 :
ســـلـــام مـــرســـی نـــظـــر لـــطـــفـــتـــه.. بـــقـــول بـــچـــه هـــا هـــرچـــی کـــه از دل بـــیـــاد بـــه دلـــم مـــیـــشـــیـــنـــه...

فرستنده : من و اون


حــالا ڪــہ نیستــــے ، بوســه هایــــم را نثــار دیـــوار هــاے اتاقــــم میڪــنـم!
همـــان دیــوارهــایــے ڪــہ دستهــایـــــت را مــے چسبــانـدے بـہ آنهــا و چشــم هایــت را مـے بـستــے و …
یــادتـــــــ مــے آیــد… ؟؟.........خــــــــــــدایــــــــــــــا!!!
ببخش اگه دنیاتومیفروشم
به یه نگاه عــــــشقم...
ببخش اگه یکی رودارم برام
خـــــدایی میکنه...
ببخش اگه عشقموبیشتر از
جونی که توبهم دادی
دوستــــــش دارم!
ببخش اگه بعضی وقتا سرت دادزدموعشقموازت خواستم...
ببخش اگه یه موقع هایی
عاشـــــــــقانه میپرستمش....
ببخش اگه آرامـــشـــم
خلاصه میشه توصداش....
خــــــدایـــــــا!!!
ببخش اگه میخوام دنیانباشه، اگه اونیکه"دنیـــامه" نباشه!


X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات