دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 247233

تاریخ انتشار : آذر 1397

‎آن هنگام که تــــــو
چَشم از خواب بُگشایی ،

اذانِ عشق را
از مناره یِ تمامِ معابدِ دنیا،
به صوتِ حُزن تڪبیر میگویم
و به سمتِ تــــــو ایستاده ،
نمازِ عشق را عاشقانه میخوانم،

که تـــو خداوندِگارِ مطلقِ دینِ عشقی
و مـــن مومن به ڪعبه یِ تــــو......