دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242481

تاریخ انتشار : خرداد 1397

صبح شده تو خوابيدی
كنار من
روی دست من و
من نفسهايت را مي شمارم.
تو را بو مي كنم
من تو را نفس مي كشم .
هيچ دليلي براي امروز نيست
به جزتو..