منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

تاریخ انتشار : دي 1395

آدم مرده به فاتحه نیاز دارد. آدم زنده به محبت نیاز دارد
ولی ما جماعت برعکسیم. برای آدم مرده گل می بریم ولی فاتحه بعضی ها رو می خونیم

حسین پناهی

فرستنده : سهیل قهرمانی