دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 7134

تاریخ انتشار : مهر 1390

آخرین بیت سعدی : به جز قشر غضنفر ها که از دم خرند بنی آدم اعضای یکدیگرند !