دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251924

تاریخ انتشار : خرداد 1398

خب ایول سه ماه بیکاری شروع شد
من که به خودم قول دادم زبان اسپرانتو رو یاد بگیرم { پیشنها میشه !! }
در اوقات فراغتم کتاب معارف اسلامی در صد و بیست درس رو بخونم
اموزش گلدوزی رودوزی تودوزی و بقیه دوزی هارو یاد بگیرم
باشگاه برم و مطالب درسی سال اینده رو پیش خوانی کنم
البته اگر به سریال دیدنم لطمه نخوره
تابستان است دیگر ...