دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250808

تاریخ انتشار : فروردين 1398

پیاز شده قیمت مرغ
مرغ شده قیمت گوشت
گوشت شده قیمت گوشی
گوشی شده قیمت ماشین
ماشین شده قیمت خونه
خونه شده قیمت کارخونه

تنها چیزی که ثابت مونده یارانه هاست