دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249228

تاریخ انتشار : بهمن 1397

جلسه اول رانندگی جوری رانندگی کردم که مربی خودش
می نشست و میگفت باید تا ۱۰ جلسه بشینی فقط نگاه کنی