دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23962 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12961 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9634 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9436 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9052 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9764 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11629 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11162 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11343 ]
بز اخفش [ بازدید : 11365 ]
بره کشان است [ بازدید : 9445 ]
بز بياري [ بازدید : 10458 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10517 ]

5 4 3 2