دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 24432 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 13427 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9963 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9855 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9342 ]
ستون پنجم [ بازدید : 10109 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 12019 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11562 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11772 ]
بز اخفش [ بازدید : 11875 ]
بره کشان است [ بازدید : 9801 ]
بز بياري [ بازدید : 10774 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10829 ]

5 4 3 2