دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23853 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12883 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9560 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9332 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8990 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9702 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11520 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11093 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11258 ]
بز اخفش [ بازدید : 11279 ]
بره کشان است [ بازدید : 9380 ]
بز بياري [ بازدید : 10388 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10444 ]

5 4 3 2