دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 23737 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 12792 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9506 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9243 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 8938 ]
ستون پنجم [ بازدید : 9638 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 11411 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11043 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11158 ]
بز اخفش [ بازدید : 11222 ]
بره کشان است [ بازدید : 9322 ]
بز بياري [ بازدید : 10332 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10382 ]

5 4 3 2