دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 60860

تاریخ انتشار : فروردين 1392

زخم هـــــــایم
را به خودت نــــگیر ...
انــــــدازه ی این حرفــــها نیستـی