دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 60813

تاریخ انتشار : فروردين 1392

" فــوقِ ویـــژه ی عــــاشــقــانـــه از مــســـیــحــا "
دســـتــشــو آروم کــشــیــد روی صــورتــم .... چــشـمـامــو آروم بــــاز کــــردم .... بــوی عــطــرش
ســرعــتِ تــپــیـدنِ قــلــبــمــو زیــاد کــرده بــود .... بــا یــه لــبــاسِ ســفــیــد بــالــای ســرم نــشـسـتـه
بـود خــواســتــم بــگــم ســلــام .... انــگــشــتــشــو گــذاشــت جــلــوی دهــنــمــو گــفــت :
مــن اول بــایــد ســــلــام کـــــنــــم ............. ســـــــلـــــامــــــــ ...............
نـــیــگــاش کــردم ،،، مـــاتــــم بـــرده بـــود......
انــگــار یــه دفــــه فــهـــمــیــدم کـــه هــمـــش خــوابــه...
بــدون جــواب تـــو آغـــوشــم کــشــیــدمــشــو شــروع کــردم بــه اشــک ریــخــتــن...
/// بــه خــاطــرِ شــدتـِــــ اشـــــکـــام از خــــواب بــــلــنــد شــــدم ///
جــز مـــتــکــای خــیــســـــِـ از اشــکــام چــیــزی تــو آغـــــــوشـــــــم نــبــود.....
ایـــن کـــابــوس بـــود یــا رویــای عــاشــقــانــه ؟؟؟؟؟ نـــمــیـــدونـــم.......
مسیحا &_&
لــایــک = ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟