دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 216963

تاریخ انتشار : بهمن 1394

حاصل خیره در آینه شدن ها ایا
دوبرابر شدن غصه ی تنهایی نیست؟!