منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس دلتنگی

  100400

معنی دلتنگی رو فقط گل آفتابگردون می دونه زمانی که تمام شب رو به خاطر پایندی به خورشید و خیانت نکردن به اون سرش رو پایین می اندازه...
کاش اندازه آفتابگردون نجیب بودیم...

  100399

معلمم بخاطر برگ سفید نقاشی ام مرا تنبیه کرد اما من درون دفتر نقاشیم بی کسی خودم را کشیده بودم !

  100393

اینجا همه می گویند "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی"
پس چرا انقدر تلخ است این حلوای بی تو بودن؟؟؟؟

  100390

چه سخت است به یاد آوردن دیگرانی که دیگر نیستند و تکرار خاطره هایشان همانند رفتن و نرسیدن دو خط موازی...
دلم گرفته از تمام دیوارهایی که فرو ریختند تا من زیر آوار دلخوشی ها برای آرزوهایم فاتحه بخوانم....

  100389

سیرم ،
یا زمین خورده ام،
یا ترک .. .

  100388

کمی از نبودن َت کم کن ... ،
به خواب َم بیا ...

  100384

اگـر به پروانـه شـدنــــــ اعتقــاد داری...
پـس بی خیـال
بگــذار، روزگـار هـر چـه میخــواهـد؛
پیلـــه کنـــد...!!

  100333

ڪـاش میـشـכ...
ثـاثیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،
قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !
عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !
כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ!
כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !
اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !
میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ .
ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ !

  100332

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که برای جان دادن به درخت
جان میدهند و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام
میشود

  100252

آسمان به آسمان . . .

کوچه به کوچه . . .

رویا به رویا . . .

هر جایی که می نگرم با منی اما باز دلم برایت تنگ می شود !

  100175

ساعت اتاقم را شکسته ام ،
به عقب که باز نمیگردد،اعصابم خورد میشود .. .

  100172

خودت باش!به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز...
به اعتبار هر اشکی شانه نباش!
ادمی به خودی خود نمی افتد،
اگر بیفتداز همان سمتی می افتد که تکیه کرده است...

  100165

مــن از مـرگ مـاهـی هــا مـیـتـرسـم
و گـرنـهـ درد دلـهـایــم
را بـهـ دریـــا مـی گـفـتـم . . .

  100131

ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ....
ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ....
نــَـبـودَن هآ ....
نــَـدیــدَن هــآ .....
یــَـعـنـی بــُـرو ....
گـــآهــی چـِـقــَـدر خِــنـگ مـیـشــویـم ....

  100129

چه اسان زندگی را به تنهایی باختم چه اسان شکست خوردم اونم تنهایی بی کسی که با بودنش میتونست به من امید بدهد دیگر به امید کی تلاش کنم؟؟؟