دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 255502

تاریخ انتشار : آذر 1398

خیلی مشکل است
آدم تمام وقت مراقب خودش باشد

تا آنچه احساس میکند، نگوید...