دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251408

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

ﺧﯿﻠــﮯ ﺳﺨﺘـﮧ :
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴـــﮯ ﺑﺎﺷـﮯ ﮐﻪ ﺣﺘـﮯ ﺭﻭﺣﺸﻢ ﺧﺒﺮ ﻧـﺪﺍﺭﻩ !
ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨـﮧ ﮐـﮧ
ﯾـــــﻮﺍﺷﮑـﮯ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧـــــــﮧ
ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨـﮯ ﻭ ﺑﮕـﮯ :
ﺁﺧـﮧ ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠـﮯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻤﻤﻢ !!