دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250884

تاریخ انتشار : فروردين 1398

ﻧﻮ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻥ ﮐﻮﺵ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ ﺑﺴﯽ ﮔﻞ ﺑﺪﻫﺪ ، ﺑﺎﻍ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻞ ﺑﺎﺷﻲ
ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎﮐﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺵ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺮﮎ ﻭﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﯽ