دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242596

تاریخ انتشار : خرداد 1397

برابر ِ عمر ز عکست، غزل ها بسُرایم
دلواپس نباشد خاطرت، که عادت شده باشی

《《《کم》》》