دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 218717

تاریخ انتشار : اسفند 1394

وحگ الي رفع السبعه و علا
علي الرفع اسم المجد علا
اصرخ صيح اباسمه علا
تشوف الضيم او اذيه

به كسي كه هفت آسمان برپا كرده قسم
علي اسم مجد و بلندي را بلند كرد
داد و صدا كن به نام او
قطعا هيچ ظلمي و ستم به شما نخواهد رسيد

مهدي العيداني