دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 136194

تاریخ انتشار : دي 1392

هرچند تورا ضامن آهو خوانند
ای ضامن صد قافله دل ادرکنی