دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 100332

تاریخ انتشار : شهريور 1392

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که برای جان دادن به درخت
جان میدهند و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام
میشود