دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259831

تاریخ انتشار : شهريور 1399

از ابلـيس پرسيدند؛ چرا از ايـران فرار کردی؟


در پاسخ گفت : مهارتهای دزدی؛ اخـتلاص، غـارت، ريـا ؛ربا‌؛ دلالی؛ کلاهبـرداری؛حـيله گری؛ دروغ و رشـوه خواری را به آنها آموختم و بوسيله اينها کاخ و ماشين و مزرعه و ویلا خريدند و ساختند و بر روی آنها نوشتند :

هـذا من فضـل ربـی ..نمک نشناسها منکر من شدند ... !