دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259638

تاریخ انتشار : مرداد 1399

بگید فقط من نیستم که
موهایی که کفه اتاقم ریخته
بیشتر از موهای رو سرمه-.-