دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259636

تاریخ انتشار : مرداد 1399

کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود
ثروتمند مغروری به او رسید و با تکبر گفت
بکار از تو کاشتن است و از ما خوردن

کشاورز نگاه معناداری به او انداخت و گفت
دارم یونجه میکارم:))
دهنش سرویس لامصبD: