دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250909

تاریخ انتشار : فروردين 1398

سه شخصیت سیاسی مهم و تاثیرگذار قاره آسیا عبارتند از:
١-ماهاتما گاندی از هندوستان
٢-ماهاتیرمحمد از مالزی
٣-ماهاراگایید حسن از ایران