دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250184

تاریخ انتشار : اسفند 1397

دقت کردین لقب دست راست داریم ولی دست چپ نداریم...
چون هیچکس حاضر نیست مسئول شستن گندکاری طرف بعد ریدنش باشه
>_<