دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249469

تاریخ انتشار : بهمن 1397

‏از تختخوابم پرسیدم؛چرا صبحگاهان نمیتوانم تو را رها سازم و ترک تو برایم مشکل است؟

گفت؛ چون اینجا تیمارستان است و تورا به من بسته اند
گفتم؛ چرا؟

گفت همین که بامن حرف میزنی کافی نیست؟ :)(: