دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249246

تاریخ انتشار : بهمن 1397

پیش بابا بزرگم نشسته بودم داشت پرتقال میخورد
منم داشتم تو یکی از پیج های فکت و دانستنی میگشتم
گفتم : اقا جون میدونستی اگه ۷ تا هسته سیب بخوری
میمیری !
همونجا از تو ظرف میوه ها دوتا سیب اورد
پرتقالا رو گذاشت کنار . هسته های سیبارو در اورد
گفت : بیا این یک این دو این سه ... اینم هفتمیش
چن ثانیه صبر کرد هیچی نشد
با لقت ( لگد ) انداختم بیرون