دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248735

تاریخ انتشار : بهمن 1397

ما برنامه نویسا همه روزامون اینطوریه

While(Alive ())l
{
Code();
Eat();
Sleep():
}