دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 236467

تاریخ انتشار : آذر 1396

به گربهه تو کوچه گفتم آقای پوررستم؟ برگشت گفت تو مودب ترینشونی