دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 218740

تاریخ انتشار : اسفند 1394

کاملا جدی و واقعی
آهنگ لت ایت گو به ژاپونی:
هوری هاژیمتا یوکیوا
آشیاتو کیشیته
ماشیرونا سکاینی
نی هیترو
واتاشی
کازه گا
کوکورونی
ساسایا کونو
کونو ماماجا
دمه نندتو...
کومادویی
کیزوتسوکی
دره نیمو
ووچیا کزونی
نایاندتا
سوره مومو
یامه یو اووووووو
آرینو مامانو
ساگاتا میسرونویو
آرینو مامانو
جیبوونی نارونویو
نایاتا
کواکو نایی
کازه یو هوکه
سوکوشی موساموکو نایی وا
.....
مدیونی اگه فک کنی از سر بی
کاری نشستم حفظش کردم
الکی مثلا من جاپونی ام
جوون مملکتو نیگا کنید عبرت بگیرید...