دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 209282

تاریخ انتشار : مهر 1394

بـــــــــــــــــــــــاز آمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــوی مــــــــــاه مدرســـــــــــه !!
بــــــوی بــــــــــــــــــــازی هـــــــای راه مدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الــــکی مثــلا مـــن از بـــاز شـــدن مدارس خوشــــحالم D;