دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 11174

تاریخ انتشار : اسفند 1390

حافظ ودخترحیف نون:
گفتم غم تو دارم
گفتا سی چی برارم
گفتم که ماه من شو
گفتا بووات درآرم
گفتم زمهرورزی رسم وفا بیاموز
گفتا به لنگ کفشی ، چشاته درمیارم !!!